Strona główna1 » Regulamin
012345
0
Nasze hity
Schody kręcone ZINK C średnica 120 cm

Schody kręcone ZINK C średnica 120 cm3 599,00 zł brutto2 926,02 zł netto

Schody spiralne Dolle CALGARY średnica 120 cm Biel

Schody spiralne Dolle CALGARY średnica 120 cm Biel2 699,00 zł brutto2 194,31 zł netto

Schody kręcone, spiralne N 26, śr. 100 cm.

Schody kręcone, spiralne N 26, śr. 100 cm.3 598,00 zł brutto2 925,20 zł netto

Nowość!Schody kręcone, spiralne Paris śr.140 cm

Nowość!Schody kręcone, spiralne Paris śr.140 cm2 890,00 zł brutto2 349,59 zł netto

Kontakt
 • ESKALO dział obsługi Klienta
  tel. 500 517 900 - Monika
  monika@eskalo.com

  ESKALO Kielce Salon/ Magazyn główny
  Cedro Mazur 7
  25-252 Kielce
  tel. 500 517 400 - Dominik
  dominik@eskalo.com

  ESKALO Wrocław Salon Ekspozycyjny
  Międzyleska 4
  50-514 Wrocław
  tel. 500 517 017 - Robert
  robert.kokot@eskalo.com

  ESKALO Warszawa
  ul. Bartycka 24/26 pawilon 128
  00-716 Warszawa
  tel. 608 656 974 - Bogusław
  biuro@eskalo.com  NIP: PL8992395252
 • E-mail:biuro@eskalo.com
 • Telefon+48 500 517 400
  + 48 500 517 900
 • Godziny działania sklepuinfolinia : pon. - pt. 9.00 - 17.00, Salon Wrocław, Salon Cedro Mazur 7, Kielce pon.-pt. 9-16 Prosimy o kontakt przed przyjazdem do salonów, pracujemy również w terenie.

Regulamin

Regulamin sklepu

 

Definicje
Nabywca” oznacza osobę, która kupuje lub wyraża zgodę na zakup Produktów od Sprzedawcy.
„Sprzedawca” oznacza Eskalo
„Warunki” oznaczają warunki sprzedaży określone w niniejszym dokumencie oraz wszelkie inne warunki uzgodnione na piśmie przez Sprzedawcę.
„Data dostawy” oznacza dzień określony przez Sprzedawcę, w którym Produkty zostaną najprawdopodobniej dostarczone.
„Produkty” oznaczają towary, które zostaną zakupione przez Nabywcę.
„Cena” oznacza cenę za Usługi lub Produkty, w tym przewóz, pakowanie i VAT, chyba że określono inaczej.
„Konsument” oznacza osobę, która działa w celach niezwiązanych z działalnością handlową lub zawodową.
„Usługi” oznaczają usługi, które będą świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy. 
1 - Umowa
1.1 Wszystkie zamówienia przyjmowane są wyłącznie na podstawie niniejszych Warunków, które podlegają zmianom jedynie za pisemną zgodą właściciela firmy Eskalo. Wszelkie odmienne lub dodatkowe Warunki, które nie zostaną ustalone w powyższy sposób, są wykluczone.
1.2 Zamówienia mogą zostać anulowane wyłącznie za pisemną zgodą właściciela firmy Eskalo. a Nabywca zabezpieczy nas przed stratami, szkodami, kosztami i wydatkami poniesionymi w wyniku takiego anulowania.
2 - Tytuł i ryzyko
2.1 Ryzyko związane z towarami przechodzi na Nabywcę w momencie dostawy lub odbioru.
3 - Cena/Płatność
3.1 Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT, jeśli ma on zastosowanie.
3.2 Nabywca jest zobowiązany do zapłaty Ceny w dniu złożenia zamówienia. Płatność wynosi 100% wraz ze złożeniem zamówienia, o ile Sprzedawca nie określił inaczej w momencie składania oferty. Wszelkie wpłaty nie podlegają zwrotowi.
3.3 Towary pozostają własnością Sprzedawcy do momentu otrzymania całkowitej zapłaty.
4 - Dostawa
4.1 Wszelkie zamówienia z adresem dostawy na terenie Polski będą wolne od opłat.
4.2 W przypadku dostaw do krajów Unii Europejskiej możemy dostarczyć towary do miejsca docelowego za dodatkową opłatą.
4.3 Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby dostarczyć towary w określonym terminie realizacji zamówienia, zdarzają się sporadyczne opóźnienia, na które nie mamy wpływu. Z tego powodu nie możemy zagwarantować konkretnych terminów dostawy. Firma Eskalo nie ponosi odpowiedzialności za żadne koszty poniesione przez Klienta w wyniku opóźnień spowodowanych przez podmioty zewnętrzne. Obejmują one między innymi: strajki, opóźnienia w ruchu, trudności z dostępem, zamieszki, działania siły wyższej, wojnę i akty terroryzmu.
4.4 Niekompletne dostawy lub uszkodzone towary należy odnotować przy odbiorze na dowodzie dostawy i powiadomić o tym Eskalo w ciągu 24 godzin od chwili dostawy.
4.5 Większość dostaw schodów odbywa się na pojazdach z tylną burtą załadowczą, przy krawężniku. Towary nie mogą być dostarczone, jeśli kierowca uzna, że dostęp jest nieodpowiedni. Dostawy, które nie mogą być zrealizowane na przykład ze względu na brak odpowiedzi z punktu odbioru, zostaną zawrócone do najbliższego magazynu. Ponowna dostawa podlega opłacie.
4.6 Czas dostawy wynosi 2–3 tygodnie, z wyjątkiem produktów indywidualnych, przy których terminy dostawy będą ustalane po złożeniu zapytania.
5 - Produkt
5.1 Sprzedawca może dokonać dowolnych zmian w specyfikacji Produktów, które nie wpływają w istotny sposób na ich jakość lub właściwości użytkowe.
5.2 Fotografie mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnić się od faktycznego wyglądu produktu.
5.3 Opisy towarów mają wyłącznie charakter informacyjny i mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistej charakterystyki produktu.
5.4 Każda modyfikacja lub zmiana towarów dokonana przez Nabywcę unieważnia wszystkie gwarancje i poręczenia udzielone w czasie sprzedaży.
5.5 Sprzedawca nie gwarantuje, że Produkty są zgodne z przepisami budowlanymi, które obowiązują obecnie w Anglii, Szkocji i Walii. Nabywca odpowiada za sprawdzenie zgodności produktu(ów) w lokalnym urzędzie nadzoru budowlanego przed złożeniem zamówienia.
5.6 Nabywca jest odpowiedzialny za zapewnienie, że Produkt jest złożony i zamontowany zgodnie z instrukcjami producenta oraz że zamontowany Produkt spełnia wymogi stosownych przepisów budowlanych i planistycznych.
5.7 Wszystkie zamówienia indywidualne wymagają przedpłaty w wysokości 50% wartości towarów, chyba że określono inaczej. która to kwota nie podlega zwrotowi w przypadku anulowania zamówienia przez Nabywcę.
6 - Polityka zwrotów i rezygnacje
6.1 Jeśli Nabywca jest Konsumentem i jest niezadowolony z Produktów z jakiegokolwiek powodu, wówczas może powiadomić Sprzedającego o anulowaniu umowy w ciągu 14 dni od daty dostawy Produktów. Po powiadomieniu Sprzedawcy Nabywca jest zobowiązany w możliwie najkrótszym terminie zwrócić Produkty Sprzedawcy na swój koszt lub, w zależności od wyboru Sprzedawcy, Sprzedawca może odebrać Produkty od Nabywcy na jego koszt. W ostatnim przypadku Nabywca będzie odpowiednio współpracować ze Sprzedawcą, aby umożliwić mu odbiór Produktów. Zapłata dokonana przez Nabywcę za Produkty zostanie zwrócona w ciągu 30 dni, pod warunkiem że Sprzedawca otrzyma towary w takim samym stanie, w jakim znajdowały się one w chwili ich dostawy do Nabywcy (przedstawione w niniejszym punkcie prawo do rezygnacji nie ma zastosowania w przypadku, gdy towar został otwarty, użyty, zamontowany, uszkodzony lub brakuje jakiegokolwiek materiału opakowaniowego). Prawo do rezygnacji w niniejszym punkcie nie ma również zastosowania w przypadku, gdy Produkty składają się z towarów wyraźnie spersonalizowanych lub wykonanych według specyfikacji Nabywcy.
6.2 Produkty nieobjęte przepisami dotyczącymi ochrony konsumenta (sprzedaż wysyłkowa) z 2000 r. obejmują wszystkie towary, które są wykonywane na indywidualne zamówienie. We wszystkich przypadkach wpłaty nie podlegają zwrotowi.
7 - Odpowiedzialność
7.1 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty lub wydatki poniesione przez Nabywcę wskutek opóźnienia w dostawie, uszkodzonych elementów, brakujących części lub nieprzydatności produktu.
7.2 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe w wyniku zużycia.
7.3 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe wskutek dowolnej modyfikacji towarów, umyślnego uszkodzenia, nietypowych warunków roboczych lub nieprawidłowego montażu.
7.4 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jeśli pomiary i specyfikacja projektu nie zostały przedstawione w formie pisemnej.
8 - Informacje ogólne
8.1 Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu i będzie interpretowana zgodnie z tym prawem.
8.2 Każde odniesienie w niniejszych Warunkach do dowolnej ustawy lub przepisu ustawowego obejmuje odniesienie do danej ustawy lub przepisu ustawowego z uwzględnieniem wszelkich zmian, rozszerzeń lub ponownie przyjętego brzmienia.
8.3 Nagłówki w niniejszych Warunkach mają charakter jedynie informacyjny i pozostają bez wpływu na ich interpretację. 
8.4 O ile w niniejszych Warunkach nie wskazano inaczej, nie ponosimy odpowiedzialności za żadne opóźnienia lub niewykonanie któregokolwiek z naszych obowiązków wynikających z niniejszej umowy z przyczyn od nas niezależnych, włączając akcję protestacyjną.
8.6 Zrzeczenie się przez nas praw do dochodzenia roszczeń na wypadek naruszenia lub niewypełnienia zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków nie jest równoznaczne z dalszym zrzeczeniem się praw w przypadku tego naruszenia lub zrzeczeniem się praw w przypadku wszelkich późniejszych naruszeń tego samego lub innego postanowienia. 
8.7 Jeśli którykolwiek punkt lub podpunkt niniejszych Warunków zostanie uznany przez właściwe organy za nieważny lub niewykonalny, nie wpłynie to na ważność pozostałych punktów i podpunktów niniejszych Warunków, które pozostaną w pełnej mocy.
8.8 Niniejsza umowa jest zawarta z Nabywcą i nie podlega cesji. 
8.9 Rozwiązanie niniejszej umowy nie ma wpływu na prawa i obowiązki, które istniały w chwili rozwiązania.


 


Przejdź do strony głównej